Tiesībsarga biroja darbības joma:

 • Privātpersonu cilvēktiesību aizsardzība

Tiesībsarga biroja galvenie pasākumi 2023. gadā:

 1. risināt strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un iestādēm ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 2. turpināt Latvijas iedzīvotāju izglītošanu par cilvēktiesībām un šo tiesību nozīmi personu dzīvē;
 3. preventīvi novērst cilvēktiesību un labas pārvaldības principa pārkāpumu, informēt valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus par labu pārvaldības principu;
 4. informēt sabiedrību par tiesībsarga pārbaudes lietām, kurām ir būtiska nozīme sabiedrībā kopumā;
 5. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 6. pilnveidot Tiesībsarga biroja spējas efektīvāk izskatīt sūdzības, samazināt pārbaudes lietu izskatīšanas laiku;
 7. sniegt ieteikumus Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām un citām iestādēm attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 8. nodrošināt efektīvu piespiedu kārtā izraidāmo personu novērošanu;
 9. turpināt veidot Tiesībsarga biroju kā informācijas centru cilvēktiesību jautājumos;
 10. pārraudzīt ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu;
 11. turpināt sadarbību ar citu valstu ombudiem un starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām;
 12. veikt nacionālā preventīvā mehānisma funkciju;
 13. veicināt Eiropas Padomes noteikto stratēģisko prioritāšu sasniegšanu, stiprinot cilvēktiesību standartu ievērošanu EP dalībvalstīs.

 Tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

Grafiks ar datiem un zaļiem stabiņiem

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2023. gadā

2024. gadā

2025. gadā

1.

Tiesībsarga biroja kapacitātes stiprināšana

437 422

437 422

437 422

MK 13.01.2023. sēdes prot.Nr.2 1.§ 2.punkts

 

Tiesībsarga biroja darbiniekiem nodrošināta līdzvērtīga un konkurētspējīga atlīdzība, lai sasniegtu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikuma amatu minimālo koeficientu

Darbinieku darba samaksas pieaugums par 26%

Darbinieki (skaits)

50

50

50

01.00.00 Tiesībsarga birojs

2.

Pētījumi un situācijas analīze cilvēktiesību jomā

36 300

45 375

18 150

Izpildīts Tiesībsarga likuma 12. panta 10. punktā noteiktais uzdevums – veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, tā veicinot cilvēktiesību standartu ievērošanu un ES direktīvu izpildi

Veikti pētījumi un analizēta situācija cilvēktiesību jomā

Pētījumi un aptaujas (skaits)

4

5

2

01.00.00 Tiesībsarga birojs

3.

Telpu nomas maksas pieauguma segšana

2 600

2 600

2 600

Segti telpu nomas maksas un uzturēšanas izdevumi

Pietiekami resursi līgumsaistību izpildei

Telpu nomas maksas pieaugums (%)

3,8

3,8

3,8

01.00.00 Tiesībsarga birojs

4.

Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā

154 398

-

-

EP līmeņa konferences organizēšana Latvijā par tēmām, kas skar cilvēktiesības, tā sekmējot Latvijas prezidentūras uzdevuma izpildi: veicināt EP noteikto stratēģisko prioritāšu sasniegšanu, stiprināt cilvēktiesību standartu ievērošanu EP dalībvalstīs

Latvijas prezidentūras EP Ministru komitejā sagatavošana un norise

Noorganizēta konference (skaits)

1

-

-

01.00.00 Tiesībsarga birojs

5.

Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana

9 237

9 237

9 237

Nodrošināta valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” sniegtajām nomas objekta pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu izmaiņām

Nodrošināta būvju un infrastruktūras uzturēšana

Objekti (skaits)

1

1

1

Papildu finansējuma nodrošināšana valsts iestāžu budžetos to funkciju veikšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai

Valsts iestādes (skaits)

1

1

1

01.00.00 Tiesībsarga birojs

Kopā

639 957

494 634

467 409

-