Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstību, kartogrāfiskā materiāla izstrādi un iegādi nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru pilnveidošanai, sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros plānots sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas dabas muzejs, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3 973 043

4 696 267

3 978 716

1 972 318

123 806

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

723 224

-717 551

-2 006 398

-1 848 512

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,2

-15,3

-50,4

-93,7

Atlīdzība, euro

398 804

416 975

279 347

76 281

45 956

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

1

3

3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 177

2 200

1 203

842

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

370 556

390 581

236 041

45 956

45 956

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 696 267

3 978 716

-717 551

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 696 267

3 978 716

-717 551

Izdevumi projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” īstenošanai

2 750 399

1 911 230

-839 169

Izdevumi projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" īstenošanai”

1 945 868

2 067 486

121 618