Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 612 265

8 291 410

62 758 734

49 948 556

24 531 570

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 679 145

54 467 324

-12 810 178

-25 416 986

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25,4

656,9

-20,4

-50,9

Atlīdzība, euro

4 699 867

6 605 671

6 964 412

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

215

298

347

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 821

1 847

1 673

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

616

-

-

-

-

 

61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014 - 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

54 210 113

49 948 556

24 531 570

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-4 261 557

-25 416 986

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-7,9

-50,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

54 210 113

54 210 113

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

54 210 113

54 210 113

Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

-

54 210 113

54 210 113

 

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014 - 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu ieviešanu un uzraudzību un atbalstīt e-kohēzijas ieviešanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. plānot, administrēt un uzraudzīt ES fondu projektu īstenošanu;
  2. nodrošināt ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzību;
  3. nodrošināt ES fondu vadības informācijas sistēmas uzturēšanu un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020. gadam izveidi vai attīstīšanu, sasaisti un uzturēšanu;
  4. nodrošināt ES fondu finanšu kontroli un revīziju.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 121 872

8 291 410

8 548 621

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 169 538

257 211

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35,4

3,1

-

-

Atlīdzība, euro

4 699 867

6 605 671

6 964 412

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

215

298

347

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 821

1 847

1 673

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

616

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

 

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 291 410

8 548 621

257 211

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

8 291 410

8 548 621

257 211

Tehnikā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

8 291 410

8 548 621

257 211