Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanu un efektīvu integrēšanu Kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos, lai sekmētu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)”  Nr.12.1.1.0/15/TP/003.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

37 721

39 941

44 639

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 220

4 698

-44 639

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,9

11,8

-100,0

×

Atlīdzība, euro*

31 199

27 084

32 858

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 565,4

2 257

2 722,7

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

414

-

186

-

-

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

39 941

44 639

4 698

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

39 941

44 639

4 698

Projekta „Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)” Nr.12.1.1.0/15/TP/003 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazināta 1 amata vieta un 2018.gadā palielināta 1 amata vieta)

39 941

44 639

4 698