Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstību, kartogrāfiskā materiāla izstrādi un iegādi nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru pilnveidošanai, sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros plānots sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2020. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 795 258

2 751 467

4 696 267

3 274 202

976 076

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

956 209

1 944 800

-1 422 065

-2 298 126

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

53,3

70,7

-30,3

-70,2

Atlīdzība, euro

212 628

380 985

416 975

234 573

30 325

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 200

2 199

1 176

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

212 628

380 985

390 581

208 182

16 212

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 751 467

4 696 267

1 944 800

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 751 467

4 696 267

1 944 800

Izdevumi projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” īstenošanai

2 751 467

2 750 399

-1 068

Izdevumi projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" īstenošanai”

-

1 945 868

1 945 868