Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstību, kartogrāfiskā materiāla izstrādi un iegādi nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru pilnveidošanai, sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros plānots sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie resursi1euro

 

 

 

 

 

Kopējie izdevumi, euro

61 591

-

2 751 467

2 750 399

1 497 148

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-61 591

2 751 467

-1 068

-1 253 251

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

-

-

-45,6

Atlīdzība, euro

775

-

380 985

375 214

190 789

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

775

-

380 985

375 214

190 789

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 751 467

2 751 467

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

2 751 467

2 751 467

Izdevumi projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” īstenošanai

-

2 751 467

2 751 467