Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstību, kartogrāfiskā materiāla izstrādi un iegādi nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru pilnveidošanai, sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros plānots sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas dabas muzejs, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022 .gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 097 011

3 978 716

3 893 617

484 129

339 490

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

881 705

-85 099

-3 409 488

-144 639

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28,5

-2,1

-87,6

-29,9

Atlīdzība, euro

390 189

279 347

351 963

52 000

27 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

3

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 154

1 203

1 680

×

×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

352 337

236 041

311 638

52 000

27 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021.gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 978 716

3 893 617

-85 099

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 978 716

3 893 617

-85 099

Izdevumi projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” īstenošanai

1 911 230

1 003 638

-907 592

Izdevumi projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" īstenošanai”

2 067 486

2 889 979

822 493