Apakšprogrammas mērķis:

  • palielināt VARAM kapacitāti horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros, lai nodrošinātu šī principa integrāciju politikas plānošanas dokumentos un normatīvajā regulējumā par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, nodrošinātu šī principa ieviešanas īstenošanas uzraudzību, kā arī izvērtētu 2007.–2013. gada ES fondu plānošanas dokumentu īstenošanas ietekmi uz horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība”.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros 2017. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības KF apgūšanai projektu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā”;
  2. tiks nodrošināta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas periodā;
  3. tiks nodrošināts metodiskais atbalsts atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai;
  4. tiks izstrādāta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” rādītāju aprēķina metodika un uzkrāti dati par VARAM kompetencē esošo specifisko atbalsta mērķu horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” rādītājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

46 667

46 667

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

46 667

-

-46 667

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

42 527

42 527

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

2

2

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 772

1 772

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

46 667

46 667

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

46 667

46 667

Izdevumi projekta „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā” īstenošanai

-

46 667

46 667