Apakšprogrammas mērķis:

  • palielināt VARAM kapacitāti horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros, lai nodrošinātu šī principa integrāciju politikas plānošanas dokumentos un normatīvajā regulējumā par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, nodrošinātu šī principa ieviešanas īstenošanas uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros plānots īstenot Tehniskās palīdzības KF apgūšanai projektu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija –īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā”;
  2. tiks nodrošināta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas periodā;
  3. tiks nodrošināts metodiskais atbalsts atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai;
  4. Tiks veikta analīze par ES fondu atbilstību horizontālajam principam „Ilgtspējīga attīstība”, sagatavojot analīzes kopsavilkumu Darbības programmas īstenošanas ziņojumam.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

33 396

46 667

51 200

48 500

48 500

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 271

4 533

-2 700

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39.7

9.7

-5,0

-

Atlīdzība, euro

31 857

42 527

42 245

42 245

42 245

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)euro

1 327

1 772

1 760

1 760

1 760

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

46 667

51200

4 533

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

46 667

51 200

4 533

Izdevumi projekta „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā” īstenošanai

46667

-

-46 667

Izdevumi projekta "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā" īstenošanai

-

51 200

51200