Apakšprogrammas mērķis:

  • palielināt VARAM kapacitāti horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros, lai nodrošinātu šī principa integrāciju politikas plānošanas dokumentos un normatīvajā regulējumā par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, nodrošinātu šī principa ieviešanas īstenošanas uzraudzību, kā arī izvērtētu 2007.–2013. gada ES fondu plānošanas dokumentu īstenošanas ietekmi uz horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība”.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros 2018. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības KF apgūšanai projektu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā”;
  2. nodrošināt horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas periodā;
  3. nodrošināt metodisko atbalstu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai;
  4. izstrādāta horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” rādītāju aprēķina metodika un uzkrāti dati par VARAM kompetencē esošo specifisko atbalsta mērķu horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” rādītājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

44 837

46 667

46 667

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 830

-

-46 667

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,1

-

-100,0

-

Atlīdzība, euro

41 299

42 527

42 527

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 721

1 772

1 772

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

46 667

46 667

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

46 667

46 667

-

Izdevumi projekta „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā” īstenošanai

46 667

46 667

-