Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabot ES struktūrfondu un KF 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu ieviešanu un uzraudzību un atbalstīt e-kohēzijas ieviešanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. plānot, administrēt un uzraudzīt ES fondu projektu īstenošanu;
  2. nodrošināt ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību;
  3. nodrošināt ES fondu vadības informācijas sistēmas uzturēšanu un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam izveidi vai attīstīšanu, sasaisti un uzturēšanu;
  4. nodrošināt ES fondu finanšu kontroli un revīziju.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns*

Kopējie izdevumi, euro

-

4 466 150

8 291 410

7 334 878

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 466 150

3 825 260

-956 532

-7 334 878

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

85,7

-11,5

-100,0

Atlīdzība, euro

-

3 373 250

6 605 671

5 863 311

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

175

298

319

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 606

1 847

1 532

-

* Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019.gadam tiks nodrošināts ES fondu (KF, ERAF, ESF) 2014.-2020.gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, jo Tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 466 150

8 291 410

3 825 260

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 466 150

8 291 410

3 825 260

Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

4 466 150

8 291 410

3 825 260