Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 719 427

165 788

7 153 094

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-2 553 639

6 987 306

-7 153 094

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-93,9

4 214,6

-100,0

-

Atlīdzība, euro52

209 673

145 816

777 567

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8,3

8,3

8,3

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

-

60 326

-

-

52 Tai skaitā atlīdzība tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā 62.08.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020)”

 

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu veselības jomā īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. projekta vadība;
  2. projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Neatliekamās  medicīniskās palīdzības dienests un Nacionālais veselības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 481 545

-

6 829 875

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

 -2 481 545

6 829 875

-6 829 875

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro53

-

-

496 181

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

-

60 326

-

-

53 Atlīdzība tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

6 829 875

6 829 875

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

6 829 875

6 829 875

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/033 “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” īstenošana

-

216 956

216 956

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/025 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”  īstenošana

-

596 535

596 535

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” īstenošana

-

2 325 057

2 325 057

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/030 “Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju” īstenošana

-

1 846 995

1 846 995

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/18/I/001 “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” īstenošana

-

1 844 332

1 844 332

 

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes funkciju kvalitatīvu un efektīvu izpildi, veicot Eiropas Savienības fondu uzraudzību un plānošanu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda veikto veselības nozares investīciju pēcuzraudzības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. projekta vadība;
  2. projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2020.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

237 882

165 788

323 219

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-72 094

157 431

-323 219

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-30,3

95,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro

209 673

145 816

281 386

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8,3

8,3

8,3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 105,2

1 464,0

2 825,2

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

165 788

323 219

157 431

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

165 788

323 219

157 431

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” īstenošana

165 788

-

-165 788

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.11.1.1.0/18/TP/002 “Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei otrā kārta” īstenošana

-

323 219

323 219