Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu labklājības nozarē.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektus:

  • “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 (īsteno Labklājības ministrija);
  • “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032 (īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra);
  • “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006 (īsteno Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

532 160

4902 714

774 677

2 350

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4370 554

-4128 037

-772 327

-2 350

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

821,3

-84,2

-99,7

-100,0

Atlīdzība, euro1

98 711

233 166

118 308

2 350

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,1

8,8

5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2006,3

2 208

1971,8

-

-

Piezīmes.

1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4902 714

774 677

-4128 037

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4902 714

774 677

-4128 037

Projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr.2.2.1.1/16/I/003 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 2,8 amata vietas)

1202 568

-

-1202 568

Projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 4 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 3 amata vietas)

1368 383

411 993

-956 390

Projekta “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 2 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 2 amata vietas)

498 185

335 684

-162 501

Projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006 īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas

-

27 000

27 000

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā” Nr.4.2.1.2/17/I/022 īstenošana

493 757

-

-493 757

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi”” Nr.4.2.1.2/17/I/025 īstenošana

325 335

-

-325 335

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” Nr.4.2.1.2/17/I/024īstenošana

1014 486

-

-1014 486