Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības  fonda (ERAF) projektu īstenošanu labklājības nozarē.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr. 2.2.1.1/16/I/003.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Projekts "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)”

Mērķis: Projekta mērķis - izstrādāt vienotu deinstitucionalizācijas (DI) procesa atbalsta sistēmu, pielāgojot iepriekš izstrādāto Labklājības ministrijas informācijas sistēmu Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) un Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) iespējas, papildinot ar DI pakalpojuma operatīvo datu ievades un apstrādes funkcionalitāti personificētā līmenī un agregējot pakalpojuma statistikas pārskatus plašai publiskai lietošanai nepersonificētā līmenī.

Pilnveidoti 12 deinstitucionalizācijas atbalsta darbības procesi

-

-

6

12

-

Labklājības nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas, t.sk. pašvaldību vajadzībām to funkciju izpildei

-

-

5

9

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

23 708

-

891 179

253 633

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-23 708

891 179

-637 546

-253 633

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-71,5

-100,0

Atlīdzība, euro*

-

-

75 146

63 576

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

2,9

2,5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 159,4

2 119,2

-

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

891 179

891 179

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

891 179

891 179

Projekta "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)”  Nr. 2.2.1.1/16/I/003 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotas 2,9 amata vietas)

-

891 179

891 179