Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.653 īstenot 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu “Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā”;
 2. atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2 īstenot 1.2.1.1.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, projektu “Kompetences centru pārvaldības projekts”;
 3. atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projektu Nr. 3.2.1.2/16/I/001 “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”;
 4. atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projektu Nr. 3.2.1.2/16/I/002 “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”;
 5. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumiem Nr. 287 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.2. pasākuma “Inovāciju motivācijas programma” projektu Nr. 1.2.2.2./16/I/001 “Inovāciju motivācijas programma”;
 6. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumiem Nr. 279 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projektu Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”;
 7. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumiem Nr. 692 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projektu Nr. 1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses programma”;
 8. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumiem Nr. 365 īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti” projektu Nr. 1.2.2.3/16/I/003 “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei”;
 9. atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 653 īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/026 “Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma”;
 10. atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.653 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenot projektu Nr.2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”
 11. atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.653 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenot projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/002 “Oficiālās statistikas portāls”;
 12. atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 653 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenot projektu “Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma”.

Programmas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs.

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

18802979

20367247

17384114

12920570

10042131

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1564268

-2983133

-4463544

-2878439

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,3

-14,6

-25,7

-22,3

Atlīdzība, euro

3067525

3529918

3509911

2870529

2566652

Vidējais amata vietu skaits gadā

138

132

138

116

109

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1785

2195

2120

2062

1962

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

111656

53500

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

20367247

17384114

-2 983 133

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

20367247

17384114

-2 983 133

ERAF projektu (2014-2020) īstenošana

20367247

17384114

-2 983 133