Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektus.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”  un “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”;
  2. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumiem Nr. 287 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.2. pasākuma “Inovāciju motivācijas programma” projektu “Inovāciju motivācijas programma”;
  3. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumiem Nr. 279 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projektu “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”;
  4. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumiem Nr. 692 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projektu “Tehnoloģiju pārneses programma”;
  5. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumiem Nr. 365 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti” projektu “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei”;
  6. atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.653 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenot projektu “Oficiālās statistikas portāls”;
  7. atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, īstenot projektu “Kompetences centru pārvaldības projekts”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 027 451

15 018 262

25 556 784

17 264 519

12 754 639

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 990 811

10 538 522

-8 292 265

-4 509 880

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

87,1

70,2

-32,5

-26,1

Atlīdzība, euro

911 891

2 600 180

3 322 326

3 081 141

2 801 285

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

95

138

128

115

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2 281

2 006

2 006

2 030

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 018 262

25 556 784

10 538 522

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

15 018 262

25 556 784

10 538 522

ERAF projektu (2014-2020) īstenošana

15 018 262

25 556 784

10 538 522