62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt 2014.2020. gada plānošanas perioda ERAF projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros projektus “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”  un “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”;
  2. īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.2. pasākuma “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros projektu “Inovāciju motivācijas programma”;
  3. īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros projektu “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”;          
  4. īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros projektu “Tehnoloģiju pārneses programma”;
  5. īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros projektu “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei”;
  6. īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros projektu “Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Būvniecības valsts kontroles birojs.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

21 968 885

30 168 449

37 935 464

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 199 564

7 767 015

-37 935 464

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

37,3

25,7

-100

-

Atlīdzība, euro

3 495 381

3 673 689

3 835 974

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

147

144

143

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 968

2 126

2 235

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 919

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

30 168 449

37 935 464

7 767 015

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

30 168 449

37 935 464

7 767 015

ERAF projektu (2014-2020) īstenošana

30 168 449

37 935 464

7 767 015