Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)” un projektu “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”;
  2. īstenot 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”;
  3. īstenot 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Valsts vides dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 392 399

2 678 735

14 170 634

8 447 956

2 494 889

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-713 664

11 491 899

-5 722 678

-5 953 067

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21,0

429,0

-40,4

-70,5

Atlīdzība, euro

573 718

526 210

911 519

453 473

53 506

`Vidējais amata vietu skaits gadā

15

17

27

22

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 794

2 579

2 543

1 384

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

70 777

-

87 431

88 077

53 506

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 678 735

14 170 634

11 491 899

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 678 735

14 170 634

11 491 899

Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība " projektu ieviešanai

2 678 735

5 037 318

2 358 583

Izdevumi 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija, II posms” īstenošanai

-

8 914 286

8 914 286

Izdevumi 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projekta "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" īstenošanai

-

219 030

219 030