Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ERAF projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. atbilstoši MK 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 653 īstenot 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu “Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā”;
 2. atbilstoši MK 2016. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 2 īstenot 1.2.1.1.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, projektu “Kompetences centru pārvaldības projekts”;
 3. atbilstoši MK 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projektu Nr. 3.2.1.2/16/I/001 “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”;
 4. atbilstoši MK 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projektu Nr. 3.2.1.2/16/I/002 “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”;
 5. atbilstoši MK 2016. gada 10. maija noteikumiem Nr. 287 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.2. pasākuma “Inovāciju motivācijas programma” projektu Nr. 1.2.2.2./16/I/001 “Inovāciju motivācijas programma”;
 6. atbilstoši MK 2016. gada 3. maija noteikumiem Nr. 279 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projektu Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”;
 7. atbilstoši MK 2016. gada 25. oktobra noteikumiem Nr. 692 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projektu Nr. 1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses programma”;
 8. atbilstoši MK 2016. gada 14. jūnija noteikumiem Nr. 365 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti” projektu Nr. 1.2.2.3/16/I/003 “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei”;
 9. atbilstoši MK 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 653 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/026 “Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma”;
 10. atbilstoši MK 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 653 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenot projektu Nr. 2.2.1.1/19/I/005  “Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)”
 11. atbilstoši MK 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 653 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenot  projektu “Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma”;

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, CSP, Būvniecības valsts kontroles birojs.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 023 353

17 384 114

18 415 415

13 508 230

7 341 123

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 360 761

1 031 301

-4 907 185

-6 167 107

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,5

5,9

-26,6

-45,7

Atlīdzība, euro

3 142 890

3 509 911

3 572 193

2 914 159

2 072 138

Vidējais amata vietu skaits gadā

132

138

147

147

136

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 974

2 120

2 025

1 652

1 270

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 199

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

17 384 114

18 415 415

1 031 301

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

17 384 114

18 415 415

1 031 301

ERAF projektu (2014-2020) īstenošana

17 384 114

18 415 415

1 031 301