Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt 2014.2020. gada plānošanas perioda ERAF projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

1)   atbilstoši MK 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projektu Nr. 3.2.1.2/16/I/001 “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”;

2)   atbilstoši MK 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projektu Nr. 3.2.1.2/16/I/002 “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”;

3)   atbilstoši MK 2016. gada 10. maija noteikumiem Nr. 287 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.2. pasākuma “Inovāciju motivācijas programma” projektu Nr. 1.2.2.2./16/I/001 “Inovāciju motivācijas programma”;

4)   atbilstoši MK 2016. gada 3. maija noteikumiem Nr. 279 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projektu Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”;

5)   atbilstoši MK 2016. gada 25. oktobra noteikumiem Nr. 692 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projektu Nr. 1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses programma”;

6)   atbilstoši MK 2016. gada 14. jūnija noteikumiem Nr. 365 īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti” projektu Nr. 1.2.2.3/16/I/003 “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei”;

7)   atbilstoši MK 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 653 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenot projektu Nr. 2.2.1.1/19/I/005  “Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)”;

8)   atbilstoši MK 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 653 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenot  projektu “Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 601 654

18 415 415

30 168 449

15 729 985

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 813 761

11 753 034

-14 438 464

-15 729 985

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,0

63,8

-47,9

-100

Atlīdzība, euro

3 309 307

3 572 193

3 673 689

2 298 396

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

138

147

144

99

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

 1 943

2 025

2 126

1 935

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

91 000

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

18 415 415

30 168 449

11 753 034

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

18 415 415

30 168 449

11 753 034

ERAF projektu (2014-2020) īstenošana

18 415 415

30 168 449

11 753 034