Apakšprogrammas mērķis:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

 1. Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā projekta "Vienotā datu telpa" (VDT) ietvaros Uzņēmumu reģistram kā sadarbības partnerim piedalīties Datu izplatīšanas platformas (turpmāk – DIP) un Datu publicēšanas platformas (turpmāk – DPP) ieviešanā: nodrošināt Publisko personu un iestāžu (turpmāk – PPI) saraksta izveidi un datu nodošanu DIP; pielāgot servisus Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstīto subjektu datu nodošanai DIP; piedalīties saskarņu izstrādē Uzņēmumu reģistra atvērto datu publicēšanai DPP.
 2. ERAF projekta "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" ietvaros, elektronizējot dokumentu plūsmu, tiks uzlabota Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas apmaiņas ar klientiem un institūcijām efektivitāte un kvalitāte. Tiks nodrošināta ieslodzītā personas lietas informācijas pieejamības nodrošināšana vienkopus elektroniskā vidē, pilnveidojot IIS un integrējot ar E-lietas platformu.
 3. Valsts probācijas dienesta īstenotā projekta "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" ietvaros plānota:
  • Informācijas apmaiņas ar probācijas klientiem, probācijas klientu darba devējiem, Valsts probācijas dienesta brīvprātīgajiem un iestādēm efektivitātes un kvalitātes uzlabošana, nodrošinot elektronizētu datu apmaiņu;
  • Probācijas klienta lietas pieejamības nodrošināšana vienotā tiesvedības elektroniskā vidē (E-lietas portālā);
  • Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveide, izmantojot E-lietas platformas un valsts centralizētos koplietošanas risinājumus.
 4. Tiesu administrācijas īstenotajā projektā "Tiesu informatīvās sistēmas attīstība" plānota:
  • Efektīva un vienota elektroniskā tiesvedības procesa izveide;
  • Efektīva informācijas apmaiņa starp tiesām, lietas dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītajām informācijas sistēmām;
  • Racionāla Tiesu informatīvās sistēmas pilnveide, radot jaunus un izmantojot esošos koplietošanas risinājumus, tostarp E-lietas portāla izveide.
 5. Ieslodzījumu vietu pārvaldes projektā "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietumā (Latvijas cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" plānota:
  • Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana ēkai Rīgas ielā 10, Olaine, Olaines novads kad. Nr. 8009 003 1403 033;
  • Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana;
  • Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana;
  • Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
 6. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes īstenotais ERAF projekts "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" paredz ieviest publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko nodrošinājumu vienlaikus ar centralizēto platformu un insfrastruktūras attīstību valsts pārvaldē.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes īstenotā projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" partneru iesaiste:

 1. Tiesu administrācija piedalās kā partneris, līdz ar to būs iespēja iegūt aktuālas ziņas par visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskajiem vadītājiem, kas nepieciešams Valsts vienotajai zemesgrāmatai un Valsts zemes dienestam, un tiesu procesa dalībniekiem, kā arī automatizēt informācijas apmaiņu ar citiem valsts reģistriem, kuros ir iekļautas ziņas par ārvalstnieku.
 2. Uzņēmumu reģistrs kā sadarbības partneris piedalīsies Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (turpmāk – FPRIS) programmatūras procesa "Personas pirmreizējā reģistrēšana FPRIS" izstrādē – dalība intervijās, komentāru sniegšanā, piedalīsies testēšanā; izveidos funkcionalitāti ārzemnieka reģistrācijai Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā; izstrādās un akceptēs datu apmaiņas funkcionalitāti starp FPRIS un Uzņēmumu reģistru; piedalīsies FPRIS administratoru un lietotāju apmācībās.

Apakšprogrammas izpildītāji: Uzņēmumu reģistrs, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Tiesu administrācija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

414191

1235564

2571664

693206

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

821373

1336100

-1878458

-693206

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

198,3

108,1

-73,0

-100

Atlīdzība, euro

79009

106946

86853

20989

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5

5

3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1649

1671

1671

2227

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1235564

2571664

1336100

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1235564

2571664

1336100

Izdevumu izmaiņas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Vienotā datu telpa" īstenošanai

84958

84958

0

Izdevumu izmaiņas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tiesu informatīvās sistēmas attīstība" īstenošanai

97519

1874436

1776917

Izdevumu izmaiņas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" īstenošanai

151266

278601

127335

Izdevumu izmaiņas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" īstenošanai

282215

92678

-189537

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" īstenošanai

-

63000

63000

Izdevumu izmaiņas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietumā (Latvijas cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" īstenošanai

287 777

177991

-109786

Samazināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīcā" īstenošanai

331 829

-

-331 829