Apakšprogrammas mērķis:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

 1. Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā projekta "Vienotā datu telpa" (VDT) ietvaros  Uzņēmumu reģistram kā sadarbības partnerim piedalīties Datu izplatīšanas platformas (turpmāk - DIP) un  Datu publicēšanas platformas (turpmāk - DPP) ieviešanā: nodrošināt Publisko personu un iestāžu (turpmāk - PPI) saraksta izveidi un datu nodošanu DIP; pielāgot  servisus Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstīto subjektu datu nodošanai DIP; piedalīties saskarņu izstrādē Uzņēmumu reģistra atvērto datu publicēšanai DPP.
 2. ERAF projekta "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" ietvaros, elektronizējot dokumentu plūsmu, tiks uzlabota Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas apmaiņas ar klientiem un institūcijām efektivitāte un kvalitāte. Tiks nodrošināta ieslodzītā personas lietas informācijas pieejamības nodrošināšana vienkopus elektroniskā vidē, pilnveidojot IIS un integrējot ar E-lietas platformu.
 3. Valsts probācijas dienesta īstenotā projekta "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" ietvaros plānota:
  • Informācijas apmaiņas ar probācijas klientiem, probācijas klientu darba devējiem, Valsts probācijas dienesta brīvprātīgajiem un iestādēm efektivitātes un kvalitātes uzlabošana, nodrošinot elektronizētu datu apmaiņu;
  • Probācijas klienta lietas pieejamības nodrošināšana vienotā tiesvedības elektroniskā vidē (E-lietas portālā);
  • Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveide, izmantojot E-lietas platformas un valsts centralizētos koplietošanas risinājumus.
 4. Tiesu administrācijas īstenotajā projektā "Tiesu informatīvās sistēmas attīstība" plānota:
  • Efektīva un vienota elektroniskā tiesvedības procesa izveide;
  • Efektīva informācijas apmaiņa starp tiesām, lietas dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītajām informācijas sistēmām;
  • Racionāla Tiesu informatīvās sistēmas pilnveide, radot jaunus un izmantojot esošos koplietošanas risinājumus.
 5. Ieslodzījumu vietu pārvaldes projektā "Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīcā" plānota:
  • Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana ēkām Līgatnes ielā 6, Cēsis, Cēsu novads kad. Nr. 4201 007 104 004 un 4201 0007 1004 005;
  • Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana;
  • Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
 6. Ieslodzījumu vietu pārvaldes projektā "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietumā (Latvijas cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" plānota:
  • Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana ēkai Rīgas ielā 10, Olaine, Olaines novads kad. Nr. 8009 003 1403 033;
  • Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana;
  • Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana;
  • Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzņēmumu reģistrs, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Tiesu administrācija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

25 952

29 000

1 235 564

1 884 293

1 655 882

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

3 048

1 206 564

648 729

-228 411

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

11,7

4 160,6

52,5

-12,1

Atlīdzība, euro

-

-

106 946

86 853

13 359

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

5

5

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 671

1 671

2 227

* No apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" ir pārdalītas 3 amata vietas, lai nodrošinātu projekta "Tiesu informatīvās sistēmas attīstība"īstenošanu. 

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

29 000

1 235 564

1 206 564

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

29 000

1 235 564

1 206 564

Samazināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)" īstenošanai

29 000

-

-29 000

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Vienotā datu telpa" īstenošanai

-

84 958

84 958

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tiesu informatīvās sistēmas attīstība" īstenošanai

-

97 519

97 519

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" īstenošanai

-

151 266

151 266

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" īstenošanai (2 amata vietas).

-

282 215

282 215

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietumā (Latvijas cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" īstenošanai

-

287 777

287 777

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīcā" īstenošanai

-

331 829

331 829