Apakšprogrammas mērķis:

izveidot efektīvu, mūsdienīgu, uz modernām tehnoloģijām balstītu risinājumu – fizisko personu datu izplatīšanas platformu, kas samazinātu administratīvo slogu iedzīvotājiem, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un uzlabotu pakalpojumu pieejamību, nodrošināt lietotājiem draudzīgus valsts pārvaldes pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām, pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, piemēram, lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības vai analīzes mērķiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: IeM Informācijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 401 363

6 328 679

2 691 991

2 009 825

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

927 316

-3 636 688

-682 166

-2 009 825

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,2

-57,5

-25,3

-100,0

Atlīdzība, euro

156 966

170 607

65 458

 -

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

61

61

4,51

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 9532

2 2132

1 2122

-

-

Piezīmes.
1 PMLP 2018. gada 8. martā uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošana. Saskaņā ar Projekta aprakstu līdz 2021. gada 7. septembrim ir ieviestas 6 amata vietas (terminētas).
2 Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti projektā „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” atlīdzības izdevumu izpilde 2019. gadā – 140 617 euro, plānotie izdevumi 2020. gadā –159 343 euro, 2021. gadā – 65 458 euro, jo šajā projektā plānotas amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 328 679

2 691 991

-3 636 688

t. sk

Ilgtermiņa saistības

6 328 679

2 691 991

-3 636 688

Samazināti izdevumi projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošanai

2 356 935

1 022 166

-1 334 769

Samazināti izdevumi Valsts kancelejas projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” īstenošanai

11 264

-

-11 264

Samazināti izdevumi projekta “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu iegādei” īstenošanai

3 459 700

-

-3 459 700

Samazināti izdevumi projekta “Loģiski vienotais datu centrs” īstenošanai

500 780

-

-500 780

Palielināti izdevumi projekta “Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2)” īstenošanai

-

1 669 825

1 669 825