Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  1. 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta īstenošana;
  2. 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana;
  3. 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projektu īstenošana;
  4. 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana.
  5. 1.1.1.5. pasākuma „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” projektu īstenošana;
  6. 2.2.1.1. pasākuma „VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, profesionālās izglītības iestādes, koledžas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte

Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits)

56

113

110

130

-

Pētniecības pieteikumu īstenošana

Noslēgti līgumi ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem (skaits)

56

16

110

130

-

Modernizētas profesionālās izglītības iestādes (skaits kumulatīvi)

-

3

3

17

-

Uzlabota koledžu studiju vide (skaits kumulatīvi)

3

7

9

9

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

25 418 314

38 407 993

41 441 050

15 856 799

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 989 679

3 033 057

-25 584 251

-15 856 799

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

51,1

7,9

-61,7

-100,0

Atlīdzība, euro

1 493 123

1 690 392

1 658 298

1 021 232

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

56

65

54

41

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 105

1 645

2 432

1 973

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

78 376

407 215

82 311

50 690

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

38 407 993

41 441 050

3 033 057

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

38 407 993

41 441 050

3 033 057

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014. - 2020.gada programmēšanas perioda projektu īstenošana:

38 407 993

41 441 050

3 033 057

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projektu īstenošana.

8971 931

12 007 701

3 035 770

8.1.3. SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana.

18927 970

26 051 482

7 123 512

8.1.4. SAM “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projektu īstenošana.

5584 446

734 714

-4 849 732

4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana.

2109 124

58 824

-2 050 300

1.1.1.5. pasākuma „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” projektu īstenošana.

2643 874

2545 893

-97 981

2.2.1.1. pasākuma „VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” projektu īstenošana.

170 648

42 436

-128 212