Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  1. 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta īstenošana;
  2. 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana;
  3. 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projektu īstenošana;
  4. 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana;
  5. 1.1.1.5. pasākuma „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” projektu īstenošana;
  6. 2.2.1.1. pasākuma  „VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, profesionālās izglītības iestādes, koledžas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte

Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits)

124

113

113

107

100

Pētniecības pieteikumu īstenošana

Noslēgti līgumi ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem (skaits)

124

113

16

100

50

Modernizētas profesionālās izglītības iestādes (skaits kumulatīvi)

-

1

3

17

-

Uzlabota koledžu studiju vide (skaits kumulatīvi)

-

4

7

9

9

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

8 117 962

35 376 807

38 407 993

20 476 889

15 856 799

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27 258 845

3 031 186

-17 931 104

-4 620 090

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

335,8

8,6

-46,7

-22,6

Atlīdzība, euro

956 723

1 096 629

1 690 392

1 351 442

1 021 232

Vidējais amata vietu skaits gadā

37

27

65

45

30

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 869

2 737

1 645

1 900

2 153

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

126 747

209 743

407 215

325 557

246 014

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

35 376 807

38 407 993

3 031 186

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

35 376 807

38 407 993

3 031 186

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014. - 2020.gada programmēšanas perioda projektu īstenošana:

35 376 807

38 407 993

3 031 186

1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projektu īstenošana

8 196 534

8 971 931

775 397

8.1.3. SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana

23 024 299

18 927 970

-4 096 329

8.1.4. SAM “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projektu īstenošana

4 152 824

5 584 446

1 431 622

4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošana.

3 150

2 109 124

2 105 974

1.1.1.5. pasākuma „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” projektu īstenošana.

-

2 643 874

2 643 874

2.2.1.1. pasākuma  „VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” projektu īstenošana.

-

170 648

170 648