Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli otrās projektu kārtas ietvaros”” īstenot projektu “Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā otrā kārta”, kura ietvaros nodrošināt kvalitatīvu ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību un nodrošināt 2014.-2020.gada plānošanas perioda funkcijas;
  2. pilnveidot 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda nosacījumus, vērtēšanas kritērijus un to piemērošanas metodikas, MK noteikumus un valsts atbalsta nosacījumus EM kompetencē esošajos pasākumos enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovācijas un konkurētspējas veicināšanas jomās;
  3. uzraudzīt specifisko atbalsta mērķu uzsākto pasākumu ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

761336

823689

732285

732422

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

62353

-91404

137

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,2

-11,1

0,02

-

Atlīdzība, euro

711767

741404

683155

651178

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

27

26

23

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3295

2288

2190

2359

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

823689

732285

-91404

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

823689

732285

-91404

Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014-2020)

823689

732285

-91404