Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli otrās projektu kārtas ietvaros”” īstenot projektu “Atbalsts  EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā otrā kārta”, kura ietvaros nodrošināt kvalitatīvu ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību un nodrošināt  2014.-2020.gada plānošanas perioda funkcijas;
  2. pilnveidot 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda nosacījumus, vērtēšanas kritērijus un to piemērošanas metodikas, MK noteikumus un valsts atbalsta nosacījumus EM kompetencē esošajos pasākumos enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovācijas un konkurētspējas veicināšanas jomās;
    1. uzraudzīt specifisko atbalsta mērķu uzsākto pasākumu ieviešanu.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

823 460

507 372

823 689

732 285

732 422

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-316 088

316 317

-91 404

137

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-38,4

62,3

-11,1

0,02

Atlīdzība, euro

790 204

507 372

741 404

683 155

651 178

Vidējais amata vietu skaits gadā,

58

18

27

26

23

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 135

2 349

2 288

2 190

2 359

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

507 372

823 689

316 317

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

507 372

823 689

316 317

Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014-2020)

507 372

823 689

316 317