Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kā Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES struktūrfondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un veiktu ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību.

Galvenā aktivitāte:

  • projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2. kārta” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Eiropas Savienības fondu plānošana, administrēšana un uzraudzība (2014.-2020.gada plānošanas periods)

IZM atbildībā esošo darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (SAM) un pasākumu plānošana, ieviešana un uzraudzība (SAM un pasākumu skaits)

26

26

26

26

26

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu projektu pēcuzraudzība (2007.-2013.gada plānošanas periods)

Veiktas ESF un ERAF projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skaits)

95

60

45

26

11

Veiktas finanšu vadības kontroles pētniecības organizācijām (skaits)

4

-

10

6

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 173 652

1 239 716

1 194 451

1 262 270

1 104 491

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

66 064

-45 265

67 819

-157 779

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,6

-3,7

5,7

-12,5

Atlīdzība, euro

1 073 186

1 082 611

1 015 927

1 063 990

936 889

Vidējais amata vietu skaits gadā

49

51

42

42

42

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 825

1 769

2 016

2 111

1 859

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 239 716

1 194 451

-45 265

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 239 716

1 194 451

-45 265

Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 1.kārta” īstenošana.

1 239 716

-

-1 239 716

Projekta Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2. kārta” īstenošana.

-

1 194 451

1 194 451