Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt nepieciešamo VARAM kā atbildīgās iestādes kapacitāti 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto specifisko atbalsta mērķu un ar tiem saistīto funkciju īstenošanai, kā arī 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu uzraudzībai, pēcuzraudzībai un slēgšanai, kā arī nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā VARAM sadarbības partnera kapacitāti tās administrēto aktivitāšu pēcuzraudzībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros 2019.gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ERAF apgūšanai projektu „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē”;
  2. Eiropas Savienības fondu administrēšana. Tiks nodrošinātas atbalsta un administratīvās funkcijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sekmīgu VARAM deleģēto funkciju izpildi attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām;
  3. Eiropas Savienības fondu uzraudzība. Tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto uzraudzības funkciju izpilde attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem un to ietvaros plānotajiem pasākumiem;
  4. tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzība;
  5. tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlase(tai skaitā vērtēšana);
  6. tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto plānošanas un ieviešanas funkciju izpilde, t.sk., nepieciešamo grozījumu plānošanas dokumentos sagatavošana, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un ieviešanas nosacījumu izstrāde, kā arī citu nepieciešamo priekšnosacījumu izpilde attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

954 738

983 727

993 816

968 092

916 644

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28 989

10 089

-25 724

-51 448

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

1,0

-2,6

-5,3

Atlīdzība, euro

875 064

875 023

886 524

860 800

809 352

Vidējais amata vietu skaits gadā

31

36

29

28

26

 

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)euro

2 352

2 026

2 547

2 562

2 594

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

983 727

993 816

10 089

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

983 727

993 816

10 089

11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” tehniskās palīdzības projekta īstenošanai

983 727

-

-983 727

Izdevumi projekta "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē" īstenošanai

-

993 816

993 816