Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Kultūras ministrijas pārziņā esošā specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” un specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ieviešanu 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā Kultūras ministrijai kā atbildīgajai iestādei, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu Eiropas Savienības struktūrfondu izlietojumu un apguvi kultūras nozarē.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu uzraudzība, nodrošinot pārbaužu projekta īstenošanas vietā veikšanu, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana;
  2. dalība ar Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi saistītajos apmācību, konferenču, semināru, komiteju, darba grupu un citos informatīvi izglītojošajos pasākumos;
  3. Kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu plānošanas un ieviešanas dokumentu izstrāde (tai skaitā tulkošanas un juridisko, tehniskās ekspertīzes konsultantu izmaksas), kā arī projektu iesniegumu atlases dokumentācijas izstrāde un dalība specifisko atbalsta mērķu ietvaros iesniegto projektu vērtēšanas komisijas sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Eiropas Savienības fondu uzraudzība (Darbības rezultāts - nodrošināta uzraudzība Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda īstenotajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un Nodrošināta pēcuzraudzība 2007.-2013.gada plānošanas perioda administrētajām aktivitātēm)

Projektu, kuriem nodrošināta ES struktūrfondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība, skaits

27

27

2

-

-

Dalība ar ES struktūrfondu administrēšanu saistītajos apmācību, konferenču, semināru, komiteju, darba grupu un citos informatīvi izglītojošajos pasākumos (Darbības rezultāts - apmācīti darbinieki/ierēdņi, nodrošinātas ar apmācībām saistītās komandējuma izmaksas)

Dalība ar ES struktūrfondu administrēšanu saistītajās apmācībās, semināros, komitejās, darba grupās un citos informatīvi izglītojošajos pasākumos, tai skaitā VK un VAS organizētajās apmācībās ES struktūrfondu administrēšanas jautājumos (pasākumu skaits)

36

36

36

36

36

Dalība ar ES struktūrfondu administrēšanu saistītajās komitejās, darba grupās un citos pasākumos, kas nav apmācības (pasākumu skaits)

36

36

36

36

36

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

77 302

113 334

108 906

108 906

108 906

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36 032

-4 428

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

46,6

-3,9

-

-

Atlīdzība, euro

56 730

100 792

95 684

95 684

95 684

Vidējais amata vietu skaits gadā

3,5

3,5

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 351

2 400

1 993

1 993

1 993

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

113 334

108 906

-4 428

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

113 334

108 906

-4 428

Izdevumi tehniskai palīdzībai Kultūras ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

113 334

108 906

-4 428