Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības 11.1.1. atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” īstenošanu.    

Galvenās aktivitātes:

  1. projekta “Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā” ietvaros nodrošināt kvalitatīvu Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību;
  2. pilnveidot 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda nosacījumus, vērtēšanas kritērijus un to piemērošanas metodikas, MK noteikumus un valsts atbalsta nosacījumus EM kompetencē esošajos pasākumos enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovācijas un konkurētspējas veicināšanas jomās;
  3. uzraudzīt specifisko atbalsta mērķu uzsākto pasākumu ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 480 904

1 174 055

507 372

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-306 849

-666 683

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,7

-56,8

-

-

Atlīdzība, euro

1 410 722

1 129 742

507 372

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

58

18

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 623

2 349

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 174 055

507 372

-666 683

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 174 055

507 372

-666 683

 Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014-2020)

1 174 055

507 372

-666 683