Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kā Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES struktūrfondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un veiktu ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību.

Galvenā aktivitāte:

  • projekta “Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, 1.kārta” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Eiropas Savienības fondu plānošana, administrēšana un uzraudzība (2014.-2020.gada plānošanas periods)

IZM atbildībā esošo darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (SAM) un pasākumu plānošana, ieviešana un uzraudzība (SAM un pasākumu skaits)

26

27

26

-

-

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu projektu pēcuzraudzība (2007.-2013.gada plānošanas periods)

Veiktas ESF un ERAF projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skaits)

44

62

60

-

-

Veiktas finanšu vadības kontroles pētniecības organizācijām (skaits)

-

5

-

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 925 732

1 640 217

1 239 716

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-285 515

-400 501

-1 239 716

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14,8

-24,4

-100,0

-

Atlīdzība, euro

1 739 066

1 450 242

1 082 611

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

84

69

51

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 725

1 752

1 769

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

485

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 640 217

1 239 716

-400 501

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 640 217

1 239 716

-400 501

Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas perioda, 1.kārta” īstenošana.

1 640 217

1 239 716

-400 501