Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt nepieciešamo VARAM kā atbildīgās iestādes kapacitāti 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto specifisko atbalsta mērķu un ar tiem saistīto funkciju īstenošanai, kā arī 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu uzraudzībai, pēcuzraudzībai un slēgšanai, kā arī nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā VARAM sadarbības partnera kapacitāti tās administrēto aktivitāšu pēcuzraudzībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros 2018. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ERAF apgūšanai projektu „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts VARAM Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē”;
  2. Eiropas Savienības fondu administrēšana – nodrošināt atbalsta un administratīvās funkcijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sekmīgu VARAM deleģēto funkciju izpildi attiecībā uz 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām;
  3. Eiropas Savienības fondu uzraudzība – nodrošināt VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto uzraudzības funkciju izpilde attiecībā uz 2014.-2020. gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 9 specifiskajiem atbalsta mērķiem un to ietvaros plānotajiem pasākumiem;
  4. nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzība;
  5. nodrošināt Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlasi (tai skaitā vērtēšanu);
  6. nodrošināt VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto plānošanas funkciju izpildi, t.sk., nepieciešamo grozījumu plānošanas dokumentos sagatavošanu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un ieviešanas nosacījumu izstrādi, kā arī citu nepieciešamo priekšnosacījumu izpildi attiecībā uz 2014.-2020. gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 9 specifiskajiem atbalsta mērķiem.

Programmas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

952 961

1 031 533

983 727

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

78 572

-47 806

-983 727

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,2

-4,6

-100,0

-

Atlīdzība, euro

880 304

933 060

875 023

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

32

38

36

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 292

2 046

2 026

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 031 533

983 727

-47 806

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 031 533

983 727

-47 806

11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” tehniskās palīdzības projekta īstenošanai

1 031 533

983 727

-47 806