Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda tehniskās palīdzības 11.1.1. atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” īstenošanu.    

Galvenās aktivitātes:

  1. projekta Nr.11.1.0/15/TP/012 “Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā” ietvaros nodrošināt kvalitatīvu Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību;
  2. izstrādāt 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda nosacījumus, vērtēšanas kritērijus un to piemērošanas metodikas, MK noteikumus un valsts atbalsta nosacījumus EM kompetencē esošajos pasākumos enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovācijas un konkurētspējas veicināšanas jomās;
  3. uzraudzīt specifisko atbalsta mērķu uzsākto pasākumu ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 174 055

373 333

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 174 055

-800 722

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-68,2

-

Atlīdzība, euro

-

-

1 129 742

373 333

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

58

22

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 623

1 414

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 174 055

1 174 055

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 174 055

1 174 055

 Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014-2020)

-

1 174 055

1 174 055