Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kā Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES struktūrfondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā un veiktu ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzību.

Galvenā aktivitāte:

  • projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2. kārta” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Eiropas Savienības fondu plānošana, administrēšana un uzraudzība (2014.-2020.gada plānošanas periods)

IZM atbildībā esošo darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (SAM) un pasākumu plānošana, ieviešana un uzraudzība (SAM skaits)

26

26

26

26

-

Nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu projektu pēcuzraudzība (2007.-2013.gada plānošanas periods)

Veiktas ESF un ERAF projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skaits)

60

45

26

11

-

Veiktas finanšu vadības kontroles pētniecības organizācijām (skaits)

15

10

6

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 406 525

1194 451

1262 270

1104 491

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-212 074

67 819

-157 779

-1 104 491

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15,1

5,7

-12,5

-100

Atlīdzība, euro

1 200 116

1015 927

1063 990

936 889

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

42

42

42

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 961

2 016

2 111

1 859

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 194 451

1 262 270

67 819

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 194 451

1 262 270

67 819

Projekta Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2. kārta” īstenošana.

1 194 451

1 262 270

67 819