Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt nepieciešamo VARAM kā atbildīgās iestādes kapacitāti 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto specifisko atbalsta mērķu un ar tiem saistīto funkciju īstenošanai, kā arī 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu uzraudzībai, pēcuzraudzībai un slēgšanai, kā arī nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā VARAM sadarbības partnera kapacitāti tās administrēto aktivitāšu pēcuzraudzībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros 2017. gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ERAF apgūšanai projektu „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts VARAM Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē”;
  2. Eiropas Savienības fondu administrēšana. Tiks nodrošinātas atbalsta un administratīvās funkcijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sekmīgu VARAM deleģēto funkciju izpildi attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām;
  3. Eiropas Savienības fondu uzraudzība. Tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto uzraudzības funkciju izpilde attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 9specifiskajiem atbalsta mērķiem un to ietvaros plānotajiem pasākumiem;
  4. tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzība;
  5. tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlase (tai skaitā vērtēšana);
  6. tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto plānošanas funkciju izpilde, t.sk., nepieciešamo grozījumu plānošanas dokumentos sagatavošana, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un ieviešanas nosacījumu izstrāde, kā arī citu nepieciešamo priekšnosacījumu izpilde attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 9 specifiskajiem atbalsta mērķiem.

Programmas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 031 533

954 934

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 031 533

-76 599

-954 934

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-7,4

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

933 060

856 763

 

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

38

38

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 101

1 930

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 031 533

1 031 533

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 031 533

1 031 533

11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” tehniskās palīdzības projekta īstenošanai

-

1 031 533

1 031 533