Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ERAF tehniskās palīdzības 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbilstoši MK 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli otrās projektu kārtas ietvaros”” īstenot projektu “Atbalsts  EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā otrā kārta”, kura ietvaros nodrošināt kvalitatīvu ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzību un nodrošināt 2014.-2020. gada plānošanas perioda funkcijas;
  2. pilnveidot 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda nosacījumus, vērtēšanas kritērijus un to piemērošanas metodikas, MK noteikumus un valsts atbalsta nosacījumus Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos pasākumos enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovācijas un konkurētspējas veicināšanas jomās;
  3. uzraudzīt specifisko atbalsta mērķu uzsākto pasākumu ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

698 464

732 285

732 422

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33 821

137

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,8

0,02

-

-

Atlīdzība, euro

632 636

683 155

651 178

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

27

26

23

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 953

2 190

2 359

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

732 285

732 422

137

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

732 285

732 422

137

Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014-2020)

732 285

732 422

137