Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas kā ES struktūrfondu administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu ES struktūrfondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES struktūrfondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā un veiktu ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzību.

Galvenā aktivitāte:

projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2. kārta” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Eiropas Savienības fondu plānošana, administrēšana un uzraudzība (2014.-2020.gada plānošanas periods)

IZM atbildībā esošo darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (SAM) un pasākumu plānošana, ieviešana un uzraudzība (SAM skaits)

26

26

26

-

-

Nodrošināta ES struktūrfondu projektu pēcuzraudzība (2007.-2013. gada plānošanas periods)

Veiktas ESF un ERAF projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietās (skaits)

50

26

11

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 069 329

1 262 270

1 136 145

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

192 941

-126 125

-1 136 145

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,0

-10,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro

951 855

1 063 990

950 882

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

36

42

42

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 203

2 111

1 887

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 262 270

1 136 145

-126 125

t. sk.:

 

 

 

Ilgtermiņa saistības

1 262 270

1 136 145

-126 125

Projekta Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2. kārta” īstenošana

1 262 270

1 136 145

-126 125