Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Kultūras ministrijas pārziņā esošā specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” un specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ieviešanu 2014. – 2020. gada ES struktūrfondu plānošanas periodā Kultūras ministrijai kā atbildīgajai iestādei, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu ES struktūrfondu izlietojumu un apguvi kultūras nozarē.

Galvenās aktivitātes:

  1. ES fondu uzraudzība, nodrošinot pārbaužu projekta īstenošanas vietā veikšanu;
  2. dalība ar ES struktūrfondu apguvi saistītajos apmācību, konferenču, semināru, komiteju, darba grupu un citos informatīvi izglītojošajos pasākumos;
  3. Kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu plānošanas un ieviešanas dokumentu izstrāde (tai skaitā tulkošanas un juridisko, tehniskās ekspertīzes konsultantu izmaksas), kā arī projektu iesniegumu atlases dokumentācijas izstrāde un dalība specifisko atbalsta mērķu ietvaros iesniegto projektu vērtēšanas komisijas sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

ES fondu uzraudzība (Darbības rezultāts – nodrošināta uzraudzība Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda īstenotajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem)

Nodrošināta uzraudzība Kohēzijas fonda 2014.‑2020. gada plānošanas perioda īstenotajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem (skaits)

-

2

2

-

-

Dalība ar ES struktūrfondu administrēšanu saistītajos apmācību, konferenču, semināru, komiteju, darba grupu un citos informatīvi izglītojošajos pasākumos (Darbības rezultāts – apmācīti darbinieki/ierēdņi)

Dalība informatīvi izglītojošajos pasākumos (darbinieki/ierēdņi) (skaits)

-

7

6

-

-

Dalība ar ES struktūrfondu administrēšanu saistītajās komitejās, darba grupās un citos pasākumos, kas nav apmācības (darbinieki/ierēdņi) (skaits)

-

7

6

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

92 802

108 906

108 906

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 104

-

-108 906

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,4

-

-100

-

Atlīdzība, euro

81 145

95 684

95 684

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 691

1 993

1 993

-

-