Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt nepieciešamo VARAM kā atbildīgās iestādes kapacitāti 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto specifisko atbalsta mērķu un ar tiem saistīto funkciju īstenošanai, kā arī 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu uzraudzībai, pēcuzraudzībai un slēgšanai, kā arī nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā VARAM sadarbības partnera kapacitāti tās administrēto aktivitāšu pēcuzraudzībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros 2019.gadā plānots īstenot Tehniskās palīdzības ERAF apgūšanai projektu „Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē”;
  2. Eiropas Savienības fondu administrēšana. Tiks nodrošinātas atbalsta un administratīvās funkcijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sekmīgu VARAM deleģēto funkciju izpildi attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām;
  3. Eiropas Savienības fondu uzraudzība. Tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto uzraudzības funkciju izpilde attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem un to ietvaros plānotajiem pasākumiem;
  4. tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzība;
  5. tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlase (tai skaitā vērtēšana);
  6. tiks nodrošināta VARAM kā ES fondu atbildīgajai iestādei deleģēto plānošanas un ieviešanas funkciju izpilde, t.sk., nepieciešamo grozījumu plānošanas dokumentos sagatavošana, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un ieviešanas nosacījumu izstrāde, kā arī citu nepieciešamo priekšnosacījumu izpilde attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodā pārziņā esošajiem 11 specifiskajiem atbalsta mērķiem.

Programmas izpildītāji: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 224 396

993 816

968 092

916 644

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-230 580

-25 724

-51 448

-916 644

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-18,8

-2,6

-5,3

-100,0

Atlīdzība, euro

1 040 743

886 524

860 800

809 352

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

29

29

38

38

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 991

2 547

1 888

1 775

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

993 816

968 092

-25 724

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

993 816

968 092

-25 724

Izdevumi projekta “Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē” īstenošanai

993 816

968 092

-25 724