Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

 

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošo sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

  1. diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem;
  2. diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem;
  3. sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu;
  4. informācijas un publicitātes pasākumi par projektu īstenošanu;
  5. sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Izglītojošie pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem

Dalībnieki vidēji gadā (skaits)

145

50

50

50

50

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu

Pakalpojumu saņēmēji (skaits)

128

390

390

390

390

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem

Pakalpojumu saņēmēji (skaits)

450

960

535

733

732

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu izvērtējuma veikšana

Pētījums (skaits)

-

1

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

891 256

989 837

989 801

917 469

644 535

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

98 581

-36

- 72 332

-272 934

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,1

0

-7,3

-29,7

Atlīdzība, euro

107 554

96 807

96 807

96 807

96 807

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,3

4,6

4,6

4,6

4,6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 798

1 654

1 654

1 654

1 654

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 770

5 492

5 492

5 492

5 492

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

989 837

989 801

-36

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

989 837

989 801

-36

Samazināti izdevumi projekta Nr.9.1.4.4./16/I/001 “Dažādības veicināšana” īstenošanai.

989 837

989 801

-36