Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot Eiropas Sociālā fonda 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” projektu “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt specializētas mācības valsts kontroles revīzijas personālam specifiskā atbalsta mērķa jomā;
  2. sagatavot apmācības ciklus revidentiem/auditoriem – praktiskus seminārus un apmācības, sadarboties ar publiskā sektora iekšējiem auditoriem un/vai zvērinātiem revidentiem, un īstenot starp-institucionālu apmācību programmu;
  3. veicināt starptautiskās pieredzes un labās prakses pārņemšanu, revīzijas personālam piedaloties ārvalstīs īstenotajos personāla profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumos;
  4. īstenot aktivitātītes revīzijas grupu profesionālai pilnveidei, nodrošināt koordinētu un integratīvu pieeju un paredzēt praktisko un teorētisko zināšanu izmantošanu pilotrevīziju veikšanā, kuru ietvaros revīzijas grupas praktiski piemēros un aprobēs praktiskajās un teorētiskajās apmācībās iegūtās zināšanas un piesaistīto nozares ekspertu vai starptautiskās sadarbības ietvaros iegūto pieredzi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kontrole.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

142 000

60 000

40 828

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 82 000

-19 172

-40 828

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-57,7

-32,0

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

60 000

40 828

-19 172

t. sk.:

63.00 Ilgtermiņa saistības

60 000

40 828

-19 172

Projekts “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

60 000

40 828

-19 172