Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot Eiropas Sociālā fonda 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa „Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” projektu “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” .

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt specializētas mācības valsts kontroles revīzijas personālam specifiskā atbalsta mērķa jomā;
  2. sagatavot apmācības ciklus revidentiem/auditoriem – praktiskus seminārus un apmācības, sadarboties ar publiskā sektora iekšējiem auditoriem un/vai zvērinātiem revidentiem, un īstenot starp-institucionālu apmācību programmu;
  3. veicināt starptautiskās pieredzes un labās prakses pārņemšanu, revīzijas personālam piedaloties ārvalstīs īstenotajos personāla profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumos;
  4. īstenot aktivitātītes revīzijas grupu profesionālai pilnveidei, nodrošināt koordinētu un integratīvu pieeju un paredzēt praktisko un teorētisko zināšanu izmantošanu pilotrevīziju veikšanā, kuru ietvaros revīzijas grupas praktiski piemēros un aprobēs praktiskajās un teorētiskajās apmācībās iegūtās zināšanas un piesaistīto nozares ekspertu vai starptautiskās sadarbības ietvaros iegūto pieredzi.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

160 000

60 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

160 000

-100 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-62,5

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

160 000

160 000

t. sk.:

63.00    Ilgtermiņa saistības

-

160 000

160 000

Projekts "Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā"

-

160 000

160 000