Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošo sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

  1. diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem;
  2. izmēģinājumprojekta “Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā” īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;
  3. diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem;
  4. sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu;
  5. informācijas un publicitātes pasākumi par projektu īstenošanu;
  6. sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību analīzes izstrāde

Pētījumi (skaits)

-

-

1

-

-

Izmēģinājumprojekta “Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā” īstenošana

Projekti (skaits)

-

-

1

-

-

Izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem

Dalībnieki vidēji gadā (skaits)

-

-

50

50

50

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu

Pakalpojumu saņēmēji (skaits)

-

-

390

390

390

Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģijas izstrāde

Stratēģija

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

795 550

-

1 474 948

1 186 461

989 837

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-795 550

1 474 948

-288 487

-196 624

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-19,6

-16,6

Atlīdzība, euro

-

-

96 807

96 807

96 807

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

4,6

4,6

4,6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

-

-

1 596

1 596

1 596

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

8 706

8 706

8 706

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 474 948

1 474 948

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 474 948

1 474 948

Palielināti izdevumi projekta Nr.9.1.4.4./16/I/001 “Dažādības veicināšana” īstenošanai.

-

1 474 948

1 474 948