Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 753 948

11 788 449

8 464 770

9 310 491

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4 034 501

-3 323 679

845 721

-9 310 491

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

52,0

-28,2

10,0

-100,0

Atlīdzība, euro1

727 111

1 020 877

820 780

691 154

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,7

0,7

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

33 699

56 225

 

56 225

 

56 225

-

Piezīmes.

1Atlīdzība 2020. gadā un 2021. gadā tika izmaksāta gan tehniskās palīdzības projekta ietvaros (0,7 amata vietas Veselības ministrijā), gan ESF aktivitāšu ietvaros projektu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem (budžeta iestādēs, kuras piedalās projekta izpildē), kur atsevišķi amata vietas nav paredzētas, vienlaikus piesaistot arī ārštata speciālistus. Līdz ar to tabulā netiek norādīta vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī).

 

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

realizēt ESF 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu – 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”, 9.2.5. “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas”, 9.2.6. “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” un 9.2.7. “Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai” projektus:

  •  Nr.9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”;
  •  Nr.9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”;
  •  Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas uzlabošana”;
  • Nr.9.2.7.0/21/I/001 “Atbalsts ārstniecības personām, darbam Rīgā”.

Galvenās aktivitātes:

9.2.4., 9.2.5., 9.2.6. un 9.2.7. specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija un padotības iestādes: Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija, Neatliekamās medicīnis­kās palīdzības dienests, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 680 515

11 573 113

8 464 770

9 310 491

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

3 892 598

-3 108 343

845 721

-9 310 491

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

50,7

-26,9

10,0

-100,0

Atlīdzība, euro1

709 389

997 779

820 780

691 154

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

33 699

56 225

 

56 225

 

56 225

-

Piezīmes.

1Atlīdzība ESF aktivitāšu ietvaros tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 573 113

8 464 770

-3 108 343

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

11 573 113

8 464 770

-3 108 343

 Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īstenošana

678 512

-

-678 512

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veici­nā­šanas un slimību profilakses pasākumi” īstenošana

3 850 309

2 677 976

-1 172 333

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” īstenošana

1 727 246

1 077 246

-650 000

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas uzlabošana” īstenošana

5 317 046

3 500 000

-1 817 046

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.7.0/21/I/001 “Atbalsts ārstniecības personām, darbam Rīgā” īstenošana

-

1 209 548

1 209 548