Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 005 753

10 253 415

9 666 847

9 433 726

9 155 615

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

6247 662

-586 568

-233 121

-278 111

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

156,0

-5,7

-2,4

-2,9

Atlīdzība, euro1

548 367

1011 129

973 187

987 755

904 572

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,7

0,7

0,7

0,7

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

51 310

230 720

33 750

33 750

33 750

Piezīmes.

1 Atlīdzība tiek izmaksāta gan tehniskās palīdzības projekta ietvaros (0,7 amata vietas Veselības ministrijā), gan ESF aktivitāšu ietvaros projektu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem (budžeta iestādēs, kuras piedalās projekta izpildē), kur atsevišķi amata vietas nav paredzētas, vienlaikus piesaistot arī ārštata speciālistus. Līdz ar to tabulā netiek norādīta vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī).

 

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

 • realizēt ESF 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu - 9.2.3. “Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai”, 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”, 9.2.5. “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” un 9.2.6. “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projektus:
  • Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”;
  • Nr.9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”;
  • Nr.9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”;
  • Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas uzlabošana”.

Galvenās aktivitātes:

 • 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5. un 9.2.6. specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija un padotības iestādes: Nacionālais veselības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija, Neatliekamās medicīnis­kās palīdzības dienests, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3959 866

10202 577

9615 011

9382 390

9155 615

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

6242 711

-587 566

-232 621

-226 775

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

157,6

-5,8

-2,4

-2,4

Atlīdzība, euro1

533 302

992 529

954 089

968 657

904 572

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

51 310

230 720

33 750

33 750

33 750

Piezīmes.

Atlīdzība ESF aktivitāšu ietvaros tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10202 577

9615 011

-587 566

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

10202 577

9615 011

-587 566

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īstenošana

1456 704

257 781

-1198 923

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veici­nā­šanas un slimību profilakses pasākumi” īstenošana

3173 565

3829 850

656 285

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķaprojekta Nr.9.2.4.2/16/I/106 “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” īstenošana

238 015

-

-238 015

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķaprojekta Nr.9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” īstenošana

2234 293

1703 662

-530 631

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķaprojekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas uzlabošana” īstenošana

3100 000

3823 718

723 718

 

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

 • paaugstināt Latvijas iedzīvotāju informētības līmeni par Eiropas Savienības fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem par Eiropas Savienības fondiem veselības nozarē.

Galvenās aktivitātes:

 1. projekta vadība;
 2. projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

45 887

50 838

51 836

51 336

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4 951

998

-500

-51 336

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

10,8

2,0

1,0

-100,0

Atlīdzība, euro

15 065

18 600

19 098

19 098

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,7

0,7

0,7

0,7

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1793,5

2214,3

2273,6

2273,6

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

50 838

51 836

998

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

50 838

51 836

998

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.10.1.2.0/18/TP/002 “Atbalsts Veselības ministrijai ES fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbības īstenošanai otrā kārta” īstenošana

50 838

51 836

998