Budžeta programmā ir viena apakšprogramma

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot Eiropas Sociālā fonda 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” projektu “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt specializētas mācības valsts kontroles revīzijas personālam specifiskā atbalsta mērķa jomā;
  2. sagatavot apmācības ciklus revidentiem/auditoriem – praktiskus seminārus un apmācības, sadarboties ar publiskā sektora iekšējiem auditoriem un/vai zvērinātiem revidentiem, un īstenot starp-institucionālu apmācību programmu;
  3. veicināt starptautiskās pieredzes un labās prakses pārņemšanu, revīzijas personālam piedaloties ārvalstīs īstenotajos personāla profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumos;
  4. īstenot aktivitātes revīzijas grupu profesionālai pilnveidei, nodrošināt koordinētu un integratīvu pieeju un paredzēt praktisko un teorētisko zināšanu izmantošanu pilotrevīziju veikšanā, kuru ietvaros revīzijas grupas praktiski piemēros un aprobēs praktiskajās un teorētiskajās apmācībās iegūtās zināšanas un piesaistīto nozares ekspertu vai starptautiskās sadarbības ietvaros iegūto pieredzi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kontrole.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

49 172

160 000

60 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

110 828

- 100 000

-60 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

225,4

-62,5

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

160 000

60 000

-100 000

t. sk.:

63.00    Ilgtermiņa saistības

160 000

60 000

-100 000

Projekts “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

160 000

60 000

-100 000