Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

717 287

5 086 278

10 253 415

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4 368 991

5 167 137

-10 253 415

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

609,1

101,6

-100,0

-

Atlīdzība, euro54

343 132

622 774

1 011 129

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,7

0,7

0,7

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 460

2 854

230 720

-

-

542019.gadā atlīdzība tiks izmaksāta gan tehniskās palīdzības projekta ietvaros (0,7 amata vietas Veselības ministrijā), gan ESF aktivitāšu ietvaros projektu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem (budžeta iestādēs, kuras piedalās projekta izpildē), kur atsevišķi amata vietas nav paredzētas, vienlaikus piesaistot arī ārštata speciālistus. Līdz ar to tabulā netiek norādīta vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

 

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

 • realizēt ESF 2014.-2020.gada programmēšanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu - 9.2.3. “Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai”, 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”, 9.2.5.  “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” un 9.2.6. “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projektus:
  1. Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”;
  2. Nr.9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”;
  3. Nr.9.2.4.2/16/I/106 “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”;
  4. Nr.9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”;
  5. Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas uzlabošana”.

Galvenās aktivitātes:

 • 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5. un 9.2.6. specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija un padotības iestādes: Nacionālais veselības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija, Neatliekamās medicīnis­kās palīdzības dienests, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

688 722

5 050 175

10 202 577

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4 361 453

5 152 402

-10 202 577

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

633,3

102,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro 55

328 190

606 298

992 529

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 460

2 854

230 720

-

-

55 Atlīdzība ESF aktivitāšu ietvaros tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 050 175

10 202 577

5 152 402

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 050 175

10 202 577

5 152 402

 Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda  9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īstenošana

2 237 139

1 456 704

-780 435

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa projekta Nr.9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veici­nā­šanas un slimību profilakses pasākumi” īstenošana

2 670 848

3 173 565

502 717

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķaprojekta Nr.9.2.4.2/16/I/106 “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” īstenošana

142 188

238 015

95 827

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķaprojekta Nr.9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” īstenošana

-

2 234 293

2 234 293

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķaprojekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas uzlabošana” īstenošana

-

3 100 000

3 100 000

 

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

 • paaugstināt Latvijas iedzīvotāju informētības līmeni par Eiropas Savienības fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem par Eiropas Savienības fondiem veselības nozarē.

Galvenās aktivitātes:

 1. projekta vadība;
 2. projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada  plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

28 565

36 103

50 838

        -

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

7 538

14 735

-50 838

          -

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

26,4

40,8

-100,0

-

Atlīdzība, euro

14 942

16 476

18 600

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,7

0,7

0,7

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 778,8

1 961,4

2 214,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

36 103

50 838

14 735

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

36 103

50 8383

14 735

 Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.10.1.2.0/15/TP/005 “Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai” īstenošana

36 103

-

-36 103

Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.10.1.2.0/18/TP/002 “Atbalsts Veselības ministrijai ES fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbības īstenošanai otrā kārta” īstenošana

-

50 838

50 838