Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomās, piesaistot ESF līdzekļus.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  • īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus:

Prioritārais virziens, Ieguldījuma prioritāte, Specifiskā atbalsta mērķis, Specifiskā atbalsta mērķa pasākums/kārta, Projekta nosaukums, Projekta numurs

Projekta īstenotājs

Prioritārais virziens 7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

 

Ieguldījuma prioritāte 7.1. Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei

 

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

 

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

NVA

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.2. Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru

 

Pasākums 7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana

 

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001

NVA

Pasākums 7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana

 

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001

NVA

Ieguldījuma prioritāte 7.3. Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām

 

Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos

 

Projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001

VDI

Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību

 

Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001

NVA

Prioritārais virziens 8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība

 

Ieguldījuma prioritāte 8.5. Darba tirgus nozīmes palielināšana izglītības un apmācības sistēmās, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi

 

Specifiskā atbalsta mērķis 8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā

 

Projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001

SIVA

Prioritārais virziens 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

 

Ieguldījuma prioritāte 9.1. Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību

 

Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū

 

Pasākums 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem

 

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

NVA

Pasākums 9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi

 

Projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

NVA

Pasākums 9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

 

Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001

LM

Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

 

Pasākums 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija

 

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

SIVA

Ieguldījuma prioritāte 9.2. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem

 

Specifiskā atbalsta mērķis 9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām

 

Pasākums 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

 

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings

 

Projekts “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2./15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē

 

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001

VBTAI

Pasākums 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide

 

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2/16/I/001

LM

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

37333 790

37001 065

34315 257

29725 686

14200 431

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-332 725

-2 685 808

-4589 571

-15525 255

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,9

-7,3

-13,4

-52,2

Atlīdzība, euro1

6624 268

6261 714

6550 953

6342 960

2650 671

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

427,3

410,4

398,1

391,7

125,6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1259,2

1252,7

1369,9

1348,7

1758,7

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1066

460

-

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

11,6

6,3

0,6

0,3

-

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro1

1 198

1216

930,6

930,6

-

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11,6

6,3

0,6

0,3

-

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro1

1 198

1 216

930,6

930,6

-

Piezīmes.

Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

37001 065

34315 257

-2685 808

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

37001 065

34315 257

-2685 808

Projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 īstenošana

22 400

-

-22 400

Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 159 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 159 amata vietas)

14076 597

12678 672

-1397 925

Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 63,5 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 63,5 amata vietas)

5 578029

6505 413

927 384

Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 10,8 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 10,3 amata vietas)

1669 086

1519 025

-150 061

Projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 98,4 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 96,9 amata vietas)

5736 253

5343 419

-392 834

Projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 9,3 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 9,3 amata vietas)

3189 750

3141 441

-48 309

Projekta “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 2,9 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 0,6 amata vietas)

235 421

148 168

-87 253

Projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 18,3 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 3,3 amata vietas)

312 552

49 325

-263 227

Projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 13,3 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 13,3 amata vietas)

524 471

540 593

16 122

Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 6 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 5,5 amata vietas)

1844 575

829 274

-1015 301

Projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 1,5 amata vietas)

161 300

98 700

-62 600

Projekta “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 2,5 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 2,5 amata vietas)

113 625

130 583

16 958

Projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 18 amata vietas)

1907 693

1741 649

-166 044

Projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 15 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 15 amata vietas)

1531 659

1587 957

56 298

Projekta “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Nr.9.1.4.3./16/I/001īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 3,9 amata vietas)

97 654

-

-97 654

Projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001 īstenošana

-

1 038

1 038