Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomās, piesaistot ESF līdzekļus.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  • īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus:

Prioritārais virziens, Ieguldījuma prioritāte, Specifiskā atbalsta mērķis, Specifiskā atbalsta mērķa pasākums/kārta, Projekta nosaukums, Projekta numurs

Projekta īstenotājs

Prioritārais virziens 7. Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

 

Ieguldījuma prioritāte 7.1. Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

NVA

Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.2. Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru

 

Pasākums 7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001

NVA

Pasākums 7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana

 

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001

NVA

Ieguldījuma prioritāte 7.2. Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības risks, un jauniešiem no sociāli atstumtām kopienām, tostarp ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu

 

Specifiskā atbalsta mērķis 7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros

Pasākums 7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai

Projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1./15/I/001

NVA

Ieguldījuma prioritāte 7.3.  Darba ņēmēju,  uzņēmumu  un uzņēmēju pielāgošanās  pārmaiņām

 

Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos

Projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”  Nr.7.3.1.0/16/I/001

VDI

Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību

 

Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001 

NVA

Prioritārais virziens 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

 

Ieguldījuma prioritāte 9.1. Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību

Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū

Pasākums 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem

 

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

NVA

Pasākums 9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi

 

Projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

NVA

Pasākums 9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

 

Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001

LM

Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

 

Pasākums 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija

 

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1./16/I/001

SIVA

Pasākums 9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana

 

Projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas  pilnveide” Nr. 9.1.4.3./16/I/001

VDEĀVK

Ieguldījuma prioritāte 9.2. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem

 

Specifiskā atbalsta mērķis 9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām

Pasākums 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings

 

Projekts “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2./15/I/001

LM

Pasākums 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē

 

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001

VBTAI

Pasākums 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide

 

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2/16/I/001

LM

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

34 754 611

43 498 296

37 001 065

34 459 360

26 912 387

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 743 685

-6 497 231

-2 541 705

-7 546 973

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25,2

-14,9

-6,9

-21,9

Atlīdzība, euro52

6 013 556

6 580 783

6 261 714

5 748 055

5 342 019

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

436,3

492,7

410,4

410,4

401,7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 143,2

1 096

1 252,7

1 166,5

1 107,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

618

-

460

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

2,3

12

6,3

0,3

0,3

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro52

1 005,1

698

1 216

972,2

972,2

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

2,3

12

6,3

0,3

0,3

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro52

1 005,1

698

1 216

972,2

972,2

 52Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

43 498 296

37 001 065

-6 497 231

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

43 498 296

37 001 065

-6 497 231

Projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 114 amata vietas)

4 612 330

22 400

-4 589 930

Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 118 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 159 amata vietas)

14 211 330

14 076 597

-134 733

Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 63,5 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 63,5 amata vietas)

5 666 565

5 578 029

-88 536

Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 10,2 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 10,8 amata vietas)

1 341 008

1 669 086

328 078

Projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 110,9 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 98,4 amata vietas)

7 479 303

5 736 253

-1 743 050

Projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 8,6 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 9,3 amata vietas)

2 392 136

3 189 750

797 614

Projekta “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 3,2 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 2,9 amata vietas)

282 569

235 421

-47 148

Projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 22,8 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 18,3 amata vietas)

428 633

312 552

-116 081

Projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 13,3 amata vietas)

507 448

524 471

17 023

Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 6,5 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 6 amata vietas)

1 559 228

1 844 575

285 347

Projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 1,5 amata vietas)

601 380

161 300

-440 080

Projekta “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 2,5 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 2,5 amata vietas)

87 175

113 625

26 450

Projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”  Nr.7.3.1.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 12,3 amata vietas)

1 932 947

1 907 693

-25 254

Projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 14 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 15 amata vietas)

2 263 448

1 531 659

-731 789

Projekta “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas  pilnveide” Nr.9.1.4.3./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 4,4 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 3,9 amata vietas)

132 796

97 654

-35 142